Tværfaglige samarbejds partnere

Vi arbejder mod fælles mål, med barnet som udgangspunkt.

De forskellige faggrupper -pædagoger, fysioterapeut, talepædagoger og psykolog, der er tilknyttet specialbørnehaven, arbejder tæt sammen i et tværfagligt team. Det er vigtigt, at de personer, der har med barnet at gøre i dagligdagen, arbejder sammen og informerer hinanden, så indsatsen bliver koordineret og kommer til at fungere som en helhed.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten er ansat i Himmelhuset på 30 timer og samarbejder med det øvrige personale om at give det enkelte barn et børnehavetilbud, som er helhedsorienteret, og motiverer og stimulerer barnet så det gives mulighed for udvikling.

Fysioterapeuten undersøger og vurderer det enkelte barn og tilrettelægger fysioterapien derefter. Barnet får fysioterapi individuelt og / eller i gruppe. Fysioterapeuten giver råd og vejledning om stimulation og træning af barnets sansemotorik til personalet i børnehaven, så barnet dagen igennem udnytter sine motoriske potentialer og ressourcer.

Fysioterapeuten deltager i børnehavens fællesaktiviteter med fokus på at fremme det enkelte barns mulighed for deltagelse.

Fysioterapeuten udarbejder sammen med det tværfaglige team en statusrapport for det enkelte barn en gang om året. I rapporten opsættes mål og plan for indsats.


Fysioterapeuten kan rådgive forældre om leg og træning til barnet, og forældre er altid velkomne til at deltage i barnets fysioterapi i børnehaven. Fysioterapeuten deltager i dialogen med forældre, læger og evt. andre fagpersoner om mål og indsats.

Fysioterapeuten deltager ved afprøvning og tilpasning af hjælpemidler, fodtøj, bandagering m.v. til brug i børnehaven. Hjælpemidler til brug i hjemmet anskaffes overordnet i samarbejde med kommunen, som også sørger for tilpasning.

De tale-hørepædagogiske opgaver i Himmelhuset

 • Observation af børnene og tværfaglig sparring.

 • Sproglige og kommunikative  udredninger

 • Årlige skriftlige statusrapporter

 • Deltagelse i det tværfaglige samarbejde omkring  barnet

 • Vejledning og rådgivning til forældre

Psykologens opgaver i Himmelhuset

 • Observation af børnene og sparring med personalet

 • Forældrerådgivning

 • Kognitive udredninger

 • Skolevalg i samarbejde med forældrene

 • Deltagelse i det tværfaglige samarbejde om barnet

Forældre samarbejde

Forældre samarbejde

Forældrene er de mest centrale personer i barnets liv. Det er dem, der kender barnet bedst og dem, der har det overordnede ansvar. Derfor anser vi det for en af vores vigtigste opgaver, at få et meget tæt og åbent samarbejde med vores forældre
Samarbejdsmøder

Vi holder forskellige møder i løbet af året. Forældrene er centrale personer på disse møder og deltager altid.

 • Kort efter at barnet er startet i børnehaven afholder vi et forventningsmøde, hvor forældrene, primær pædagogen, fysioterapeut og talepædagogen og børnehavens leder snakker om hvilke forventinger forældrene har til børnehaven og hvad de ønsker der skal lægges vægt på i arbejdet med barnet.
 • Efter ca. to måneder afholder vi et første status møde, hvor de samme personer og vores psykolog kommer med en kort status over barnets start og udvikling. Forældrene og de forskellige fagpersoner drøfter og beslutter sammen hvad der skal arbejdes med den kommende tid. 
 • Herefter er der to årlige møder
 • På Det årlige statusmøde deltager forældre, det tværfaglige team i huset samt andre relevante samarbejdspartnere. Primærpædagogen, fysioterapeuten og talepædagogen udarbejder status rapporter, som sendes til alle deltagere, inden mødet. Handleplan bliver evalueret og nye mål besluttes.
 • Hjemmebesøg/statusmøde kan enten afholdes hjemme hos barnet eller i børnehaven alt efter forældrenes ønske. På mødet deltager forældrene og repræsentanter fra børnehaven. Handleplanen bliver evalueret og evt. nye mål besluttes.

Forældrene kan i øvrigt altid bede om en samtale, når de har behov.

fys