Værdigrundlag

Specialbørnehaves værdigrundlag tager udgangspunkt i Helsingør kommunes værdigrundlag som består af 5 overordnede værdier.

Kommunens samlede værdigrundlag kan rekvireres i børnehaven eller ses på kommunens hjemmeside helsingor.dk.

Vores udgangspunkt i denne værdi er samarbejdet med forældrene.

Vores tre væsentligste værdier er:

Samarbejde – Troværdighed – Rummelighed

Samarbejde

Vores samarbejde med forældrene er lagt i nogle faste rammer.

 • Opstartsmøde (forventningsmøde) hvor vi afstemmer gensidige forventninger, hvilket danner grundlag for det kommende arbejde med barnet (handleplan)
 • Hvert barn har en kontakt bog som bruges til kommunikation imellem hjem og børnehave. Kommunikationen i bogen forgår både via skrift og billeder. Billederne giver barnet mulighed for sammen med forældrene at snakke om det, der sker i børnehaven
 • Af andre samarbejdsformer kan nævnes, behandlingsmøder, statusmøde, hjemmebesøg, forældrearrangementer, temaaftner o.lign. i løbet af året

Troværdighed

Vi udviser troværdighed ved:

 • At gøre det, vi siger, vi gør, ved at de mål og handleplaner, der udarbejdes til barnet, er realistiske og at de pædagogiske aktiviteter, der er planlagt, bliver udført
 • Vi er professionelle, vi tager svære emner op med forældrene, omkring deres barn f.eks. omkring barnets problemer, manglende udvikling, sprog, adfærd m.m.
 • Vi går i dialog med forældrene og sætter ikke nye tiltag i gang omkring barnet, uden de er informeret
 • Vi er lyttende og spørger ind til forældrene

Rummelighed

Vi rummer forældrene, vi lytter aktivt og forholder os positivt og fagligt/professionelt til forældrenes overvejelser om barnets situation og behandlingstilbud:

 • Vi møder forældrene med ligeværd og med respekt
 • Vi sætter os ind i ny viden og forholder os åbnet og kritisk til denne viden
 • Vi går i dialog med forældrene, hvis de har spørgsmål om alternative behandlingsmetoder. Hvad er godt, hvad er dårligt? Hvad kan vi tilbyde her i børnehaven og hvad må forældrene gøre uden for børnehave regi
 • Vi respekterer forældrenes valg

Vores tre væsentligste værdier er:

Faglighed – Kompetenceudvikling – Refleksion/evaluering

Faglighed

Vi lægger vægt på høj faglighed, vi stiller krav til hinanden, vi er engagerede, vi er åbne for læring og forandring.

 • Vi holder tværfaglige børnekonferencer (pæd, fys, talepædagog.) hvor vi fremlægger og debatterer problemstillinger omkring det enkelte barn
 • Vi vægter at se barnets muligheder frem for dets begrænsninger
 • Vi sætter os ind i nye viden og nye metoder, som højner fagligheden
 • Vi videregiver vores viden og erfaringer f.eks. på specialbørnehavernes Lands konference
 • På personalemøder bruger vi ”Tænke tank ” metoden eller opdeler os i mindre grupper til at reflektere over eksempelvis artikler, faglitteratur og forskellige arbejdsmetoder. Her får vi mulighed for at fordybe os og sætte teori i relief til vores praktiske arbejde

Kompetenceudvikling

Vi vælger mange måder at udvikle vores kompetencer på:

 • Vi deltager i relevante kurser og temadage, både eksternt og internt
 • Vi vægter den fælles kompetence udvikling højt, for at få et fælles fundament i hele huset
 • Vi læser artikler og faglitteratur
 • Vi indhenter konsulenter f.eks. fra kommunikationscentret, Amtets rådgivning, autisme team, psykologer, synskonsulenter, læger, diætister, sundhedsplejersker m.m.
 • Gennem uddelegerede ansvars opgaver, udvikles kompetencer
 • Vi udvikler kompetencer for at blive bedre til at løse de forskelligartede opgaver

Refleksion/evaluering

Vi reflekterer i det daglige faggrupperne i mellem over de ting, vi ser hos børnene. Vi justerer pædagogikken og de tiltag, der sættes ind for at udvikle børnene bedst muligt.

Vi afholder planlagte møder og laver skriftlige statusbeskrivelser vedrørende børnene og deres udvikling, f.eks.:

 • På børnekonferencerne kommer de reflekterende teams med bud på, tanker om og ideer til, hvordan man kan tilrettelægge arbejdet med barnet bedst muligt
 • På video optagelser af barnet reflekterer vi efter Marte Meo metoden over vores praksis. Vi ser på samspillet mellem barn/voksen og bliver på den måde bedre til at gøre mere af det, der fungerer godt
 • Vi laver status beskrivelser vedr. barnets udvikling. Disse beskrivelser danner grundlaget for behandlingsmøderne, som afholdes en gang årligt sammen med forældrene og de forskellige fagpersoner. Her evalueres målene, der har været for vores arbejde med barnet det forløbne år, og der sættes nye mål
 • På det årlige hjemmebesøg evalueres handleplanen igen

Her er vores udgangspunkt barnet.

De tre væsentligste værdier er:

Succes – Synlige realistiske mål – Evaluering

Succes

Vi oplever, at det er en succes, når, de mål, vi har opstillet for vores børn bliver indfriet.

 • Barnet kan have svært ved at forstå brugen af legetøj og at lege. Vi opstiller mål, der udvikler barnets egen aktivitet og læren om, hvordan legetøjet skal bruges
 • Barnet oplever succes, når de ting, det bliver præsenteret for i løbet af dagen, er tilrettelagt således. at der er noget, det kan magte og forstå

Synlige realistiske mål og evaluering

Ved at evaluerer barnets handleplan kan vi lave nye realistiske mål – for arbejdet med barnet

 • Ved at optage og vise video af det pædagogiske arbejde kan vi dokumentere resultater og se om vores mål er realistiske
 • Realistiske mål skal være små og konkrete, f.eks.: Barnets skal lære at putte armen ind i ærmet, dette er et delmål i forhold til selv at lære at tage jakke på

Vores tre væsentligste værdier er:

Åben over for omverden – Videns søgende – Fleksibilitet

Åben over for omverden

Vi er åbne over for omverden og forholder os til den virkelighed, der er lige nu og på sigt.

 • Vi forholder os kritisk og stillingstagende
 • Vi er på forkant med udviklingen og holder os orienterede
 • Vi tager det, vi kan bruge af alt det nye, der kommer
 • Vi samarbejder med andre institutioner, der ligner os, netværk og erfarings udveksling

Videns søgende

Vi er videns søgende og vægter at alle medarbejdere kommer på relevante kurser.

 • Vi giver plads til den ny viden og erfaringer bliver givet videre til de øvrige medarbejdere
 • Vi opsøger viden igennem litteratur, vi reflekterer og debatterer over det i fællesskab

Fleksibilitet

Vi er fleksible i den måde vi arbejder på.

 • Vi sætter os ind i ny viden inden for specialområdet
 • Vi er ikke statiske i vores måde at arbejde på, vi ændrer vores pædagogiske metoder og praksis efter barnets handicap og ny viden
 • Vi ændrer arbejdstider i forhold til møder

Her er det medarbejderen der er i fokus.

At have en god arbejdsplads kan ikke tages for givet. En god arbejdsplads er et sted, hvor der er plads til forskellighed, hvor vi er loyale og kan stole på hinanden. Alle tager ansvar for at stemningen i huset er god og giver hinanden opmærksomhed. Det er vigtige elementer for at kunne yde et godt og tilfredsstillende arbejde.

Det skal være sjovt at gå på arbejde, der skal være plads til fi s og ballade uden at det bliver til ”fnidder og fnadder.” Eksemplets magt er vigtig, en god tone, indbyrdes anerkendelse af hinanden smitter af, både i forhold til børn og forældre.

De tre væsentligste værdier er:

Medindflydelse – Ansvar – Dialog

Medindflydelse

Den enkelte medarbejder har medindflydelse på det daglige pædagogiske arbejde og organisationen som helhed.

 • Vi sætter mål for vores arbejde i fællesskab f.eks. målene i virksomhedsplanen
 • Vi har indflydelse på indretning af huset og legepladsen
 • Vi nedsætter udvalg f.eks. MED udvalg, legepladsudvalg, emneuge udvalg, lærerplans udvalg

Ansvar

Vi har uddelegerede ansvarsopgaver som den enkelte medarbejder skal løse for fællesskabet

 • Vi udarbejder handleplaner og opstiller mål for det enkelte barn, Hvis en kollega er fraværende, tager de andre kollegaer ansvar for, at aftalte opgaver i barnets handleplan bliver indfriet
 • Hver medarbejder har ansvar for at uddelegerede opgaver bliver løst, samt at søge hjælp til at løse en opgave eller give en opgave videre, hvis opgaven er for svær eller for stor

Dialog

Vi løser problemer igennem dialog.

 • Alle medarbejdere skal føle sig, set hørt og forstået, der er ikke en sandhed, vi stiller åbne spørgsmål
 • Respekt og ligeværd
 • For at få dialog kræves dialog